Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này (“Điều khoản”, “Điều khoản và Điều kiện”, “Điều khoản Sử dụng”) trước khi sử dụng trang web https://hieuai.com được vận hành bởi chúng tôi.

Quyền truy cập và sử dụng dịch vụ của bạn tùy thuộc vào việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản này. Các điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng dịch vụ.

** Bằng cách truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của điều khoản thì bạn không thể truy cập dịch vụ. **

Giới hạn độ tuổi

Nền tảng này có sẵn cho bất kỳ người dùng nào từ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn từ 13 đến 18 tuổi, bạn vẫn có thể sử dụng nền tảng nhưng bạn phải được cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép.

Bằng cách sử dụng nền tảng, hãy xác nhận bạn đủ 18 tuổi hoặc 13 tuổi trở lên và được sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn.

Nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn không được sử dụng nền tảng của chúng tôi theo bất kỳ cách nào.

Quy tắc ứng xử

  • Không có hoạt động bất hợp pháp
  • Không gian lận
  • Không có thư rác và khai thác dữ liệu
  • Không trục lợi
  • Không mạo danh
  • Không có hoạt động nào liên quan đến bot
  • Không sử dụng ngoài mục đích

Bất kỳ vi phạm nào đối với các quy tắc cơ bản và thông thường này đều có nghĩa là tài khoản và dữ liệu liên quan của bạn bị xóa.

Sở hữu trí tuệ

Nội dung bài viết, nội dung các khóa học trên trang web https://hieuai.com, bao gồm video, bài kiểm tra, bài khảo sát, tài nguyên văn bản, hình ảnh và các tài liệu khác được cung cấp dưới dạng chữ viết hoặc nội dung khóa học không được bạn sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào.

Chính sách hoàn lại tiền

Tuy nhiên, chính sách hoàn tiền sẽ được quy định cụ thể trên các trang khóa học hoặc landing page mà bạn truy cập.

Các lỗi

Chúng tôi không đảm bảo rằng các lỗi không mong muốn sẽ không xuất hiện và hệ thống sẽ có thể truy cập được 100% thời gian mặc dù đã nỗ lực tối đa để ngăn chặn điều này.

Các thay đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế các điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Điều gì tạo nên sự thay đổi quan trọng sẽ được quyết định theo quyết định riêng của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều khoản sử dụng và Điều điện này hoặc các hoạt động của Trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại contact@hieuai.com